Information om hantering av personuppgifter
  Hitta kursvinnare AB är skyldigt att följa dataskyddsförordningen (GDPR). På denna sida beskrivs varför Hitta kursvinnare AB samlar in personuppgifter, de rutiner som används för att samla in, lagra och använda personuppgifter, samt vilka rättigheter den som är registrerad har.

  Ansvarsområden
  Hitta kursvinnare AB är som organisation är personuppgiftsansvarig och har därmed ansvar för att genomföra tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser.

  Som personuppgiftsansvarig kan Hitta kursvinnare AB överlåta den faktiska behandlingen av personuppgifter, men aldrig ansvaret, till andra organisationer. Vid sådan överlåtelse ska ett biträdesavtal upprättas mellan Hitta kursvinnare AB och personuppgiftsbiträdet.

  Biträdesavtalen utformas i enlighet med de krav som ställs i dataskyddsförordningen. Detta innebär bland annat att personuppgiftsbiträden ska kunna garantera att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen, att uppgifterna enbart får behandlas enligt Hitta kursvinnare AB:s instruktioner, samt att uppgifterna inte får lämnas ut till tredje part utan skriftligt tillstånd från Hitta kursvinnare AB.

  Principer
  Hitta kursvinnare AB arbetar efter de principer som anges i dataskyddsförordningen:

  • Laglighet, korrekthet och öppenhet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet

  Skydd av personuppgifter
  Vid behandling av personuppgifter ska Hitta kursvinnare AB se till att ha en lämplig säkerhetsnivå. Vad som är lämplig säkerhetsnivå beror på risker, vilken typ av uppgifter som behandlas, tekniska möjligheter och kostnader. 

  Vid riskbedömning ska särskild hänsyn tas till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.

  Personuppgiftsincidenter
  Hitta kursvinnare AB har enligt dataskyddsförordningen skyldighet att rapportera vissa typer av personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten. En anmälan ska skickas om det är troligt att personuppgiftsincidenten kommer att medföra en risk för de registrerade. Anmälan ska skickat in inom 72 timmar efter det att överträdelsen har upptäckts.

  Om det är sannolikt att personuppgiftsincidenten leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska de registrerade informeras utan onödigt dröjsmål.

  Hantering av personuppgifter

  1 a) Vem är ansvarig för hanteringen av personuppgifterna?
  Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är: 
  Hitta kursvinnare AB, organisationsnummer 559232-7471
  Adress: Klostergatan 1, 211 47 Malmö
  Telefon: 020 – 0880 220
  Webbadress och kontakt: www.hittakursvinnare.se

  1 b) Dataskyddsombud
  Ej tillämpligt.

  1 c) Ändamål och rättslig grund

  Programvaran Hitta Kursvinnare. När du köper och använder programvaran Hitta Kursvinnare lagrar vi personuppgifter i form av namn, e-postadress, lösenord, medlemsnummer Sveriges Aktiesparares Riksförbund (i förekommande fall), kundnummer, fakturabetalningar och senaste inloggningar (tidstämpel). Uppgifterna används för att vi ska kunna veta vilka kunder vi har och sköta det administrativa kring detta. Den rättsliga grunden är avtal. 

  Hitta kursvinnare molntjänst. Hitta kursvinnare erbjuder en molntjänst för lagring av din data, vilken även inkluderar personuppgifter i form av inloggningsuppgifter som e-postadress och lösenord. Uppgifterna används för att ge dig möjlighet att komma åt din data när du använder en ny dator eller när du använder tredjepartstjänster så som aktieanalys.se eller aktieanalys.app. Den rättsliga grunden är samtycke. 

  Kontaktformulär. Om du väljer att använda kontaktformuläret för att skicka ett meddelande till oss sparar vi namn, e-postadress och eventuella personuppgifter som du själv väljer att skicka in. Uppgifterna används för att besvara och hantera din förfrågan. Den rättsliga grunden är samtycke. 

  Nyhetsbrev. Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev så sparar vi din e-postadress. Uppgifterna används för att kunna skicka ut nyhetsbrev via e-post. Den rättsliga grunden är samtycke.

  Google Analytics. På den här webbplatsen använder vi Google Analytics, vilket innebär att vi samlar in personuppgifter i form av data om enheten/webbläsaren, IP-adressen och aktiviteterna på webbplatsen. Syftet med användningen är att få en bild av hur våra besökare använder vår webbplats som ett underlag för hemsidans utveckling. Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning.

  Klarna. För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

  1 d) Berättigade intressen vid intresseavvägning

  Google Analytics. De uppgifter som samlas in med Google Analytics behandlas på ett sätt som minimerar kopplingen till enskilda personer. Uppgifterna endast för att få en översiktlig bild av hur webbplatsens besökare på gruppnivå använder webbplatsen. Bedömningen är att Hitta Kursvinnare AB:s intresse av att utveckla och förbättra webbplatsen väger tyngre än den registrerades intresse.

  Klarna. För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.


  1 e) Mottagare av personuppgifter

  Programvaran Hitta kursvinnare
  . Personuppgifter i samband med köp och användning av programvaran Hitta kursvinnare kan vid behov utlämnas till Hitta Kursvinnare AB:s samarbetsparter inom betallösningar, fakturering och bokföring.

  Hitta kursvinnare molntjänst. Personuppgifter i form av inloggningsuppgifter till Hitta kursvinnare molntjänst kan vid samtycket delas med samarbetspartner för de fall du behöver komma åt din data via sådan annan app/programvara.

  Kontaktformulär. Personuppgifter som du skickar in via kontaktformuläret utlämnas till samarbetspartners som hjälper till med support och vissa administrativa ärenden.

  Nyhetsbrev. Personuppgifter som används för nyhetsbrevet kan utlämnas till företag som tillhandahåller tjänster för nyhetsbrevutskick.

  Google Analytics. Personuppgifter som samlas in med Google Analytics utlämnas till:
  - Google Ireland Limited

  1 f) Uppgifter som överförs tredje land

  Kontaktformulär. Personuppgifter som skickas in via kontaktformuläret utlämnas till samarbetsparter i utanför EU/EES som hjälper till med support och vissa administrativa ärenden. Detta sker endast under förutsättningar att vi har stöd av detta i lagen, till exempel genom att vi tillsammans med mottagaren av uppgifterna ingått avtal som innehåller standardiserade avtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen.

  2 a) Hur länge uppgifterna kommer att sparas

  Programvaran Hitta kursvinnare. Personuppgifter som används för hanteringen av programmet raderas när du slutar att vara kund hos oss. Personuppgifter som krävs för bokföringsändamål sparas så länge bokföringslagen kräver det.

  Hitta kursvinnare molntjänst. Personuppgifter i form av inloggningsuppgifter raderas från molntjänsten när du drar tillbaka ditt samtycke eller när du slutar att vara kund hos oss.

  Kontaktformulär. Personuppgifter som du skickat in via kontaktformulär sparas i upp till tre år, eller tills du återkallar ditt samtycke.

  Nyhetsbrev. Personuppgifter sparas fram tills att du väljer att avsluta prenumerationen från nyhetsbrevet eller tills du återkallar ditt samtycke.

  Google Analytics. Uppgifterna lagras i 26 månader.

  2 b) Information om den registrerades rättigheter
  Du som är med i något av Hitta kursvinnare AB:s register har rätt:

  • Att begära tillgång till en kopia på personuppgifterna och information om bland annat vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, vad personuppgifterna används till, hur länge uppgifterna sparas, vilka uppgifterna har delats med och varifrån uppgifterna kommer.
  • Att begära rättelse av personuppgifter.
  • Att begära radering av personuppgifter. Raderingen kan ej göras om personuppgifterna krävs för att uppfylla Hitta kursvinnare AB:s rättsliga förpliktelser.
  • Att begära begränsning av behandling.
  • Att invända mot behandling.
  • Rätt till dataportabilitet av personuppgifter.

  För att använda dina rättigheter ta kontakt med personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter anges ovan.

  2 c) Rätten att återkalla samtycke
  Du har rätt att återkalla ditt samtycke till att Hitta kursvinnare AB behandlar dina personuppgifter. Ett återkallat samtycke påverkar inte sådan behandling som Hitta kursvinnare AB utfört innan samtycket återkallades.

  2 d) Rätten att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten
  Du har rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att Hitta kursvinnare AB har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

  2 e) Uppgiftsskyldighet enligt avtal eller lag                          
  Du har ingen skyldighet att lämna personuppgifter till Hitta kursvinnare AB.

  2 f) Automatiserat beslutsfattande
  Automatiserat beslutsfattande förekommer inte.