Köpvillkor

Allmänt
Hitta kursvinnare AB säljer aktieanalysprogram till privatpersoner och företag i Sverige.
Beställning görs på vår hemsida köp/beställ Hitta kursvinnare.

Priser och abonnemang
Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella fel i produktinformationen eller i övrigt på hemsidan, och förbehåller oss rätten att ändra information eller priser utan föregående avisering.

Personuppgifter
I samband med din beställning eller registrering av programvaran godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter enligt vår integritetspolicy, se Hitta kursvinnares integritetspolicy

Copyright
Allt innehåll, som text, grafik, bilder, mjukvara, på den här webbplatsen, tillhör Hitta kursvinnare AB och är skyddat av svenska och internationella upphovsrättslagar.

Betalning
Vid betalning kan du för närvarande välja mellan betalsätten kortbetalning eller faktura.
Som kund har du enligt lag alltid 14 dagars ångerrätt.

Licensvillkor för att använda Programvaran

1. UPPLÅTELSE AV LICENS.
Hitta kursvinnare AB upplåter härmed till Licenstagaren en icke exklusiv rätt att för personligt och ickekommersiellt bruk använda Programvaran.

2. BEGRÄNSNINGAR I NYTTJANDERÄTTEN.
Licenstagaren har rätt att installera och använda ett exemplar av Programvaran på en enskild dator som ägs,
hyrs eller på annat sätt kontrolleras av Licenstagaren. Licenstagaren har rätt att framställa ytterligare ett exemplar av Programvaran och installera och använda detta på annan enskild dator som ägs, hyrs eller på annat sätt kontrolleras av Licenstagaren. Licenstagaren får inte överlåta eller upplåta Licenstagarens rättigheter till Programvaran enligt detta avtal till annan. Inte heller får Licenstagaren göra förändringar i Programvaran, utöver vad som är nödvändigt för att Licenstagaren ska kunna använda Programvaran för dess avsedda ändamål, eller i del av den, såsom databaser eller manual. Kopiering av Programvaran får endast ske enligt Upphovsrättslagens bestämmelser om säkerhetskopiering. Beträffande resultatet av Licenstagarens användning av Programvaran gäller att Licenstagaren utan begränsning har rätt att låta annan än Licenstagare få del av sådant resultat, men att visning eller distribution av sådant resultat för/till tredje man, som inte är Licenstagare, kräver Hitta kursvinnare ABs samtycke i varje enskilt fall.

3. RÄTTIGHETERNA TILL PROGRAMVARAN.
Samtliga rättigheter till och med avseende på Programvaran, däribland immateriella rättigheter såsom upphovsrätt och varumärkesrätt, tillkommer Hitta kursvinnare AB, och/eller dess leverantörer.

4. GARANTI.
Hitta kursvinnare AB garanterar, om inte annat följer av begränsningar nedan, att Programvaran från beställningsdagen, och under hela den beställda abonnemangstiden, kommer att fungera huvudsakligen i överensstämmelse med den elektroniskt tillgängliga dokumentation som ingår i Programvaran.
Med ”beställningsdagen” avses i detta avtal den dag då Hitta kursvinnare AB elektroniskt via webbplats eller på annat sätt erhållit beställningen av Programvaran. För det fall att Licenstagaren erhållit Programvaran för påseende, under prövotid eller liknande erbjudande, skall dock som beställningsdagen anses den dag då Licenstagaren gör sådan installation av Programvaran att Licenstagaren är skyldig att betala licensavgift enligt detta avtal.

Hitta kursvinnare ABs enda ansvar enligt ovan angiven garanti utgörs av skyldigheten att, mot avbruten användning av det felaktiga exemplaret av Programvaran, enligt Hitta kursvinnare ABs val antingen ersätta detsamma med fungerande produkt eller återbetala hela eller del av den licensavgift som Licenstagaren erlagt till Hitta kursvinnare AB för användning av Programvaran. Detta ansvar föreligger dock inte om felet orsakats av Licenstagarens felaktiga användning av Programvaran.

Härutöver friskriver sig Hitta kursvinnare AB från allt garanti- och övrigt felansvar för Programvaran, inklusive Programvarans allmänna lämplighet eller lämplighet för något särskilt ändamål. LICENSTAGAREN ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT DET FÖR ATT PROGRAMVARAN SKALL FUNGERA PÅ AVSETT SÄTT KOMMER ATT VARA NÖDVÄNDIGT FÖR LICENSTAGAREN ATT MED VISS REGELBUNDENHET ANVÄNDA SIG AV UPPDATERINGSTJÄNSTEN, SÅSOM DET DEFINIERATS I AVSNITT 6, OCH ACCEPTERAR ATT UNDERLÅTENHET ATT GÖRA DETTA INTE INNEBÄR ATT NÅGOT FEL SKALL ANSES FÖRELIGGA. I övrigt gäller följande ansvarsbegränsningar.
Licenstagaren accepterar också att det vid yttre omständigheter som inte omedelbart kan påverkas av Hitta kursvinnare AB, att funktioner beskrivna i den elektroniskt tillgängliga dokumentation som ingår i Programvaran, tillfälligt kan upphöra.

5. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR – ALLMÄNT.
Hitta kursvinnare AB ansvarar inte under några omständigheter för någon form av skada eller förlust, vare sig direkt eller indirekt, som kan uppkomma genom användning av Programvaran, under förutsättning att skadan eller förlusten inte orsakats av Hitta kursvinnare ABs grova vårdslöshet eller uppsåt. Detta innebär bl a att Hitta kursvinnare AB
inte ansvarar för skada/förlust som
– orsakas av fel eller brister i Programvaran eller den däri ingående dokumentationen,
– orsakas av förlust eller förvanskning av information eller av virus i Programvaran eller
– är hänförlig till resultatet av Licenstagarens användning av Programvaran, t ex Licenstagarens analysresultat och riskbedömning. Hitta kursvinnare AB tar således inget ansvar för att investeringar baserade på analysresultat ger positiv värdeutveckling för Licenstagaren.
Under inga förhållanden är Hitta kursvinnare AB ersättningsskyldigt med högre belopp än det till Licenstagaren fakturerade beloppet för licensen enligt detta avtal.

6. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR – KURSINFORMATION OCH FUNDAMENTALDATA M M.
Licenstagaren äger rätt att enligt Hitta kursvinnare ABs rutiner erhålla uppdateringar av kursinformation och fundamentaldata (”Uppdateringstjänsten”). Licensen innefattar dock inte någon rätt att erhålla motsvarande information/data för annat bruk än i Programvaran eller erhålla information/data i annat format än vad som
krävs av Programvaran. Hitta kursvinnare AB strävar efter att användare av Programvaran skall ha tillgång till tillförlitlig information. På grund bl a av naturen hos informationen och att den förmedlas elektroniskt kan informationen emellertid vara felaktig, ofullständig eller behäftad med brister på annat sätt. Hitta kursvinnare AB lämnar således inte någon garanti för att den kursinformation och fundamental data som levereras är korrekt. Hitta kursvinnare AB tar inte ansvar för fel eller avbrott i Uppdateringstjänsten som orsakas av tredje man under förutsättning att felet eller avbrottet inte orsakats av Hitta kursvinnare ABs grova vårdslöshet eller uppsåt. Licenstagaren förklarar sig härmed införstådd med och accepterar ovanstående förhållanden och frånsäger sig härmed rätten att rikta anspråk mot Hitta kursvinnare AB med åberopande av sådana förhållanden.

7. FÖRÄNDRINGAR I UPPDATERINGSTJÄNSTEN.
Licenstagaren accepterar att det vid problem eller vid större förändringar i Uppdateringstjänsten, kan vara behövligt att ladda ner en ny version av Programvaran för att Uppdateringstjänsten åter skall fungera normalt. Licenstagaren förklarar sig härmed införstådd med och accepterar detta förhållande och frånsäger sig härmed rätten att rikta anspråk mot Hitta kursvinnare AB med åberopande av det.

8. LICENSTID M M.
Licensen enligt detta avtal gäller, om parterna inte kommit överens om annat, från beställningsdagen till och med den beställda abonnemangstidens slut. Före avtalstidens slut får Licenstagaren en påminnelse om att avtalet löper ut. Förlängs inte avtalet kommer det automatiskt att upphöra.

Hitta kursvinnare AB har rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal om Licenstagaren skulle bryta mot detta avtal. Licenstagaren har rätt att säga upp detta avtal om Hitta kursvinnare AB inte skulle fullgöra sina prestationer och detta inte beror på Licenstagaren eller något förhållande på Licenstagarens sida. Licenstagaren förbinder sig att vid upphörandet av detta avtal omedelbart upphöra med användningen av Programvaran och förstöra samtliga exemplar av den.

9. ÅNGERRÄTT.
Licenstagaren har rätt att ångra sin beställning av Programvaran genom att lämna eller sända Hitta kursvinnare AB ett meddelande om detta inom 14 dagar (dock lägst 7 arbetsdagar) från det att Licenstagaren ingått avtal med Hitta kursvinnare AB om Programvaran, dock tidigast den dag då Licenstagaren fått del av information från Hitta kursvinnare AB om ångerrätt m m enligt 2 kap. 7 § distansavtalslagen. För det fall att Licenstagaren börjar använda Programvaran under ångerfristen så gäller inte längre ångerrätten (2 kap. 4 § 1 p distansavtalslagen).

10. SUPPORT.
Licenstagaren har rätt till support avseende Programvaran enligt Hitta kursvinnare ABs vid var tid tillämpade rutiner.
Information om dessa rutiner finns på Hitta kursvinnare ABs webbplats.

11. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.
Om någon del av detta avtal befinns vara ogiltig, skall detta inte påverka giltigheten av avtalet i övrigt, vilket skall förbli giltigt i enlighet med dess villkor. Avtalet innebär inte någon begränsning av de rättigheter som tillkommer part enligt tvingande lagstiftning. Villkoren i detta avtal utgör den fullständiga regleringen mellan Hitta kursvinnare AB och Licenstagaren vad avser Programvaran och det ersätter alla tidigare utfästelser, diskussioner, åtaganden, meddelanden eller tillkännagivanden med anknytning till Programvaran.

Copyright © Hitta kursvinnare AB
Org.nr: 559232-7471

Ändrade senast 2021-09-19